Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat

E-mail: unitat.docent@clinic.ub.es

Tel.: 93 227 99 24

Acreditació Tutor

 La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons la ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, publicada al DOG.

Per ser tutor de residents de Medicina i d’Infermeria Familiar i Comunitària cal complir els requisits establerts a l’article 3: tenir el títol d’especialista de Medicina Familiar i Comunitària  (en el cas dels tutors de medicina), estar en actiu en qualsevol dels centres de la Unitat Docent amb una relació laboral estable, tenir una experiència prèvia mínima assistencial de dos anys com a metge de família o Infermera, i un any d’antiguitat en la mateixa Unitat Docent, haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració del perfil professional (article 5 i annex 3), no ser el responsable assistencial ni estar exonerat de l’activitat assistencial.

Els interessats presentaran les sol·licituds d'acreditació a la secretaria de la Unitat Docent en el termini establert. Aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat.

Un cop aprovades les sol·licituds i la documentació, es remetran a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (DGPRS) per a començar el procés d'acreditació. La DGPRS emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per part de la Gerència de CAPSBE.

 

Documentació a presentar:

  • Sol·licitud d’acreditació signada: annex 1
  • Qüestionari de recollida  dels mèrits.  Detallar la informació i adjuntar fotocopia de la documentació (certificats de cursos i comunicacions, primera pàgina de publicacions on constin els autors, etc.): annex 3 
  • Informe del director d’equip.
  • Informe del coordinador docent del centre.

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.ub.es