Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Rotacions Externes

Rotacions Externes dels Residents de les UU.DD. D’AFiC de Catalunya

 

Normativa per estades de metges e infermeres residents d'Atenció Famíliar i Comunitària de les UUDD de Catalunya en altres centres o serveis fora de l’àmbit de la seva UD

 

D’acord amb l’Ordre de 22 de juny de 1995 del Ministeri de la Presidència, i el document sobre regulació de la relació laboral de caràcter especial de residència, a l’apartat de mobilitat geogràfica, el personal resident podrà realitzar rotacions externes no previstes en la acreditació atorgada al Centre o Unitat Docent en la que desenvolupa el Programa de Formació sempre que es compleixin els següent requisits:

 • Que la rotació externa sigui proposada i autoritzada pels òrgans competents, especificant els objectius que es pretendran, que es referiran a l’ampliació de coneixements o l’aprenentatge de tècniques no practicades en el Centre i que, segons el Programa de Formació, són necessàries.
 • Que la Gerència del Centre d’origen es comprometi expressament a continuar abonant al resident la totalitat de les seves retribucions, incloses les derivades de l’atenció continuada que pogués realitzar durant la rotació externa.
 • Que es realitzin preferentment en centres acreditats par a la docència o en centres estrangers de reconegut prestigi.
 • Que les rotacions externes no donaran dret al rèdit de despeses de viatge ni a dietes d’allotjament i  manutenció.
 • Les rotacions externes figuraran, degudament visades, en el Llibre de  l’Especialista en Formació, i el Centre o Unitat on s’han practicat les activitats està obligat a emetre el corresponent informe d’avaluació.

 

El següent és una adaptació aprovada per la Coordinació de les UU.DD de Catalunya

 

Característiques de la rotació proposada:

 • La rotació ha d’estar orientada a cobrir una mancança formativa.
 • En el cas d’estar motivada per un interès especial del resident, s’ha de valorar acuradament i hauria d’estar relacionada amb la seva especialitat. Ha de significar un valor afegit per la seva formació d’especialista en MFiC.
 • Es imprescindible que el resident hagi assolit els objectius docents corresponents previs fins a la data de la sol·licitud, és a dir, que el resident tingui de nota com a mínim un >7 a la darrera avaluació.
 • La durada màxima serà d’un més.
 • S’efectuaran durant el període establert per a les rotacions optatives del nou programa, durant R3/IIR2.
 • No es poden fer rotacions externes durant els tres últims mesos de residència.
 • Es planificarà amb el màxim d’antelació possible. S’intentarà evitar l’aprofitament de situacions de caire no docent i assegurar el compliment dels objectius d’aquestes rotacions.
 • Ha de presentar l’acceptació del centre receptor, mitjançant un informe on consti el compromís docent per part d’ells i la signatura,
 • Tota la documentació serà avalada  i presentada pel seu tutor en Comissió de docència per la seva aprovació. Aquestes s'han de presentar amb una antelació mínima de 4 mesos del inici de la rotació externa.
 • Un cop aprovada s’enviarà a  la  Sub-Direcció General d'Ordenació i Desenvolupament Professional (SGODP) on es procedirà a la espera de l’autorització oficial.

 


DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

GALERIA D'IMATGES

 • Ecoscap les Corts
 • Foto
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat