Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Incorporació Nous Residents

Els Residents que s'incorporen a la UDMAFIC Clínic-Maternitat han de seguir un procés administratiu i omplir els documents que se citen a continuació.

 

Procediment i documents

 • 1 Fotografia Carnet en format jpg i en paper.
 • Fotocòpia DNI / NIE.
 • Fotocòpia del Número de la Seguretat Social com a Titular no Beneficiari. Si no es disposa d'aquest número com a Titular, cal demanar-ho a Tresoreria General de la Seguretat Social, Passatge Mercader, Núm. 5-7 (pel Carrer de Provença, entre Balmes i Rambla de Catalunya).
 • Certificat del Registre Central de Delinqüents Sexuals i Certificat d’Antecedents Penals. Es pot obtenir a través de la pàgina web: https://sede.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Sede/es/inicio
 • Fitxa de Dades Personals  (Annex 1).
 • Fotocòpia compulsada del títol de Llicenciat o rebut de pagament de les taxes acadèmiques amb diligència de la Universitat, i de l’Homologació o reconeixement d’aquest per part del Ministeri d’Educació.
 • Notificació original de l’assignació de la plaça, signada per l’interessat.
 • Número i data d’alta de col·legiació de Barcelona, incloent-hi el dígit de control (Ex. 08-12342-6[i]).

En el cas de ser un resident MIR, cal dirigir-se al Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (CoMB):

 

 

En cas de ser un resident EIR, cal dirigir-se al Col·legi Oficial d’ Infermeres i infermers de Barcelona (COIB)

 

 • Dades de Domiciliació Bancària (Annex 2).
 • Model 145 de comunicació de dades per a l’IRPF (Annex 3).
 • Etiquetes identificatives de la Delegació d'Hisenda. Aquest requisit és necessari només en cas de ser la primera relació laboral. La Delegació d'Hisenda es troba a la Plaça Letamendi de Barcelona (Carrer Aragó amb Carrer Enric Granados).
 • Document de sol·licitud d'Examen de Salut Laboral (Annex 4).
 • Document de sol·licitud de Pròrroga d’Incorporació (Annex 5).

En cas de no poder procedir a la incorporació en el termini establert, l'interessat s’haurà de sol·licitar la Pròrroga d’Incorporació a l'Àrea de Gestió de Recursos Humans de l'Hospital Clínic abans de la data d’inici establerta al BOE. S'ha d'aportar la documentació que acrediti el motiu pel qual es sol·licita.

 

En el cas de no notificar-ho amb l’antelació deguda, es donarà per entès que l'interessat renuncia tàcitament a la plaça adjudicada de resident. 


DOCUMENTACIÓ ADJUNTA

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat