Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Acreditació tutors

 La normativa d’acreditació en vigor està regulada segons la ORDRE SLT/337/2013, de 20 de desembre, publicada al DOG.

Per ser tutor de residents de Medicina i d’Infermeria Familiar i Comunitària cal complir els requisits establerts a l’article 3: Tenir el títol oficial d’especialista en ciències de la salut de l’especialitat en què aspira a exercir la tutoria, o de la titulació que determini la normativa aplicable al sistema de formació sanitària especialitzada en ciències de la salut, estar en actiu en qualsevol dels centres de la Unitat Docent amb una relació laboral estable, tenir una experiència prèvia mínima assistencial de dos anys com a metge de família o Infermera, i un any d’antiguitat en la mateixa Unitat Docent, haver superat la puntuació mínima de 10 crèdits en la valoració del perfil professional (article 5 i annex 3), no ser el responsable assistencial ni estar exonerat de l’activitat assistencial.

Els interessats presentaran les sol·licituds d'acreditació a la secretaria de la Unitat Docent en el termini establert. Aquestes seran valorades per la comissió d'acreditació de la Unitat Docent que es reunirà amb aquesta finalitat.

Un cop aprovades les sol·licituds i la documentació, es tramitarà  a la Direcció General de Planificació i Recerca en Salut (SDGODP) per a començar el procés d'acreditació. La SDGODP emetrà una resolució sobre l'acreditació o no dels tutors, i posteriorment es procedirà al seu nomenament per part de la Gerència de CAPSBE.

 

Documentació a presentar en format digital:

 

  • Full resum amb el càlcul detallat dels crèdits assolits en cada apartat: Perfil clínic assistencial, perfil docència, perfil recerca
  • Certificats o mèrits endreçats per perfil i en ordre cronològic 
  • El document normalitzat de sol·licitud (annex 3) s’ha de presentar acompanyat de la documentació següent::Certificat del cap d’equip i del coordinador docent del centre.

 

 

Els annexes 1 i 3 són PDF Editables i per  poder accedir-hi cliqueu sobre l'annexe, descarregueu el document amb el menú superior dret i l'obriu amb el programa adobe.

UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat