Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària Clínic - Maternitat
93 227 99 24 / unitat.docent@clinic.cat

E-mail: unitat.docent@clinic.cat

Tel.: 93 227 99 24

Comissions de la UD

Comissió de Docència

 

La Comissió de Docència de la Unitat Docent es reuneix de forma ordinària bimensualment i porta a terme les següents funcions:

 • Organització i gestió de les activitats per als residents.
 • Supervisió de l’aplicació pràctica del Programa Oficial de l’Especialitat (POE).
 • Programació anual de les activitats de formació d’acord amb el POE.
 • Informe sobre la proposta d’ofertes anuals de places.
 • Realització dels informes que siguin sol·licitats pel Ministerio de Educación.
 • Elaboració i aprovació de la Memòria anual de les activitats de formació.

Formen la Comissió de Docència de la Unitat Docent Clínic-Maternitat

 • Coordinadora de la Unitat Docent.
 • Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria.
 • Coordinadors Docents dels centres.
 • Representant de tutors.
 • Els quatre metges residents representant de la seva promoció (R1, R2,  R3 i R4).
 • Tres infermeres residents
 • Tutors Hospitalaris Mir i EIR.
 • Representant de la Comunitat Autònoma.
 • Representant de la Direcció.
 • Secretària de la Unitat Docent.

 

Subcomissió d’Infermeria

 

La subcomissió d’infermeria es reuneix de forma ordinària mensualment i porta a terme les següents funcions:

 • Organització i gestió de les activitats per als residents d’infermeria.
 • Supervisió del programa oficial de l’especialitat.
 • Programació anual de les activitats de formació d’acord amb el POE.
 • Seguiment de les avaluacions de tutors i residents sobre les diferents rotacions.

 Formen la Subcomissió d’infermeria de la Unitat Docent Clínic-Maternitat

 • Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria.
 • Cap d’estudis de la Unitat Docent.
 • 3 infermeres residents representants de cada centre.
 • Coordinadores Docents de cada centre.

 

 

Comissió Assessora

 

La periodicitat de la Comissió Assessora de la UD és anual, i la seva funció és la coordinació entre l’aspecte assistencial i l’aspecte docent que han de portar a terme el correcte assoliment de les competències dels residents.

Formen la Comissió Assessora de la Unitat Docent Clínic-Maternitat

 • Coordinadora de la Unitat Docent.
 • Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria.
 • Coordinadors  Docents de cada centre.
 • Representant de tutors.
 • Els quatre metges residents representant de la seva promoció (R1, R2,  R3 i R4).
 • Tres infermeres residents representants.
 • Tutors Hospitalaris.
 • Representant de la Comunitat Autònoma.
 • Representant de la Direcció.
 • Gerent de CAPSBE.
 • Coordinadors Mèdics i d’Infermeria de cada centre.
 • Secretària de la Unitat Docent.

 

Comissió d’Avaluació i Acreditació

 

És l’altre organisme bàsic de les Unitats docents i les seves funcions són les següents:

 • Acreditació de centres i tutors segons uns criteris comuns establerts per les Unitats Docents de Medicina de Família i Comunitària de Catalunya (basats en els de la CNE).
 • Avaluació dels residents a cap de 6 mesos i al final de cada any de residència.

Formen la Comissió d’Avaluació i Acreditació de la Unitat Docent Clínic-Maternitat

 • Cap d’estudis de la Unitat Docent.
 • Presidenta de la Subcomissió d’Infermeria.
 •  Tutor Hospitalari.
 • Coordinadors  Docents de cada centre.
 • Representant de tutors.
 • Director de recerca.
 • Secretària de la Unitat Docent.
 • En el cas de l’avaluació dels metges o infermeres residents al final de cada any de residència, els tutors assignats a aquests s’incorporen a la Comissió d’avaluació.
UDMAFIC Clínic-Maternitat

C/ Mejía Lequerica, s/n - 08028 – Barcelona - 93 227 99 24 - unitat.docent@clinic.cat